رشته ها و مقاطع تحصیلی

مقاطع تحصیلی

1- کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی

2- دکتری زیست شناسی جانوری سلولی تکوینی